1. PRIVACYVERKLARING - WEBSITE
 

1.Wie zijn wij?

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij met als hoofdactiviteiten:

 • het bouwen en verkopen van sociale woningen;
 • de dossierbehandeling voor het bemiddelen van sociale leningen, met name de Vlaamse Woonlening verstrekt door het Vlaams Woningfonds.

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen heeft een functionaris voor gegevensbescherming (afgekort DPO) aangesteld – mevr. Kirsty Wouters – die haar adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

2.Waarom hebben wij een privacyverklaring?

 

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over uzelf. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over u gaan, ofwel naar u te herleiden zijn.

 

We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

 

3.Toepassingsgebied

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen: iedere gebruiker van de website www.arroantwerpen.be en al haar sub-sites (hierna: ‘website’) aangeboden door Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen en ondersteund door de VMSW. Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is eigenaar en beheerder van de website.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u die we verwerken via de website.

 

4.Hoe kan u ons en de functionaris gegevensbescherming bereiken?

 

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen contacteren via:

 

Onze functionaris gegevensbescherming kan als volgt worden bereikt : privacy@arroantwerpen.be. E-mails op dit adres ontvangen, worden automatisch doorgestuurd naar de functionaris gegevensbescherming.

 

5.Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 

Via de website verzamelen wij volgende gegevens:

 • Gegevens voor het reserveren van een afspraak
  • Naam klant
  • E-mailadres klant
  • Telefoonnummer Klant
  • Adres klant (optioneel)
 • Gegevens voor het organiseren van onze algemene vergadering
  • Naam aandeelhouder
  • Naam vertegenwoordiger
  • E-mailadres vertegenwoordiger
  • Telefoonnummer vertegenwoordiger
  • Volmacht
 • Bij elk van onze formulieren staat ook een recaptcha, waarbij we vragen om het hokje aan te vinken als je geen robot bent (om spam te vermijden)
 • Gegevens over uw gebruik van onze website (aan de hand van cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

 

6.Via welke bronnen verzamelen we uw persoonsgegevens?

 

Via onze website, wanneer u ons via onze website informatie bezorgt, via volgend formulier:

 

Via cookies: Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.

 

7.De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR).  Afhankelijk van het doeleinde van het formulier dat u invult op de website, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, ter uitvoering van een overeenkomst die u met ons afsloot of op basis van uw toestemming. Zo gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door formulieren op onze website in te vullen, op basis van uw toestemming. Meer informatie over de rechtsgronden per verwerkingsdoeleinde kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba.

 

8.Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

Wij behandelen uw persoonsgegevens met verschillende doeleinden:

 

Om een afspraak te reserveren:

 

 

 

Om uw deelname aan onze algemene vergadering in orde te brengen:

 

9.Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen neemt de nodige maatregelen opdat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Zo zullen bepaalde persoonsgegevens die verzameld worden op onze website enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/uw vraag te beantwoorden. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen echter bij wet bepaald en dus moeten we deze gegevens bijhouden zolang de wettelijke bepaling voorschrijft.

 

Als u wilt dat Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen uw persoonsgegevens niet langer bijhoudt of als u graag meer informatie wenst over de bewaartermijnen die Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen hanteert, kunt u hiervoor contact opnemen via privacy@arroantwerpen.be of per brief aan Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba, Gijsbrecht van Deurnelaan 22, 2100 Deurne.

 

10.Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van een overeenkomst, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming. Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen let erop dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgegeven worden dan noodzakelijk voor het realiseren van welbepaalde doeleinden.

 

Meer informatie over de partijen met wie Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen uw persoonsgegevens deelt, kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen.

 

11.Wat zijn uw rechten

 

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming met een korte opsomming en toelichting. U kunt deze rechten inroepen door contact op te nemen met onze maatschappij of onze functionaris gegevensbescherming: zie punt 4.

 

11.1.Recht van inzage

 

Wij moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en we moeten uw rechten beschrijven. Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt.  Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.   

 

Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de informatie per e-mail toesturen als u hiermee akkoord gaat, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.

 

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

 

11.2.Recht op verbetering

 

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf dat dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we  u contacteren om dit te verifiëren.  Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te laten lezen.

 

11.3.Recht om te worden vergeten

 

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. We verwijderen uw gegevens als u aan een van de onderstaande criteria voldoet.

 

Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 11.7).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen.  We informeren u hierover.  Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang;
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG;
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • de volksgezondheid;
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert.

 

11.4.Recht op beperking van verwerking

 

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden. 
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims.  Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens.
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 11.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is. 

 

 • de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen Is de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, dan informeren wij u waarom we de beperking stoppen. 

 

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven

 

11.5.Recht op kennisgeving

 

Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op toegang) dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties).  We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

 

11.6.Recht op dataportabiliteit

 

Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

 • die u ons bezorgde;
 • die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden;
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen.

 

11.7.Recht op bezwaar

 

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

 

12.Kunt u uw toestemming intrekken?

 

Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

 

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 

13. Hoe kunt u een klacht indienen?

 

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Dit kan voor de GBA via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en voor de VTC via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.

 

14. Wijzigingen in ons beleid 

 

Deze privacyverklaring vervangt eventuele voorgaande versies. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de AVG of andere voorschriften. We informeren u op toepasselijke wijze over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).

 
 
2. PRIVACYVERKLARING - KOPEN

 

1.Wie zijn wij?

De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij met als hoofdactiviteiten:

 • het bouwen en verkopen van sociale woningen
 • de dossierbehandeling voor het verstrekken van sociale leningen, met name de Vlaamse Woonlening

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

Iedere (kandidaat-)koper van S.B.K. Arro Antwerpen cvba met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 en ondernemingsnummer 0403.837.130.

 

2.Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

3.Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de zetel van S.B.K. Arro Antwerpen cvba contacteren via:

- Telefoon: 03/663.77.20

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne

 

4.Welke informatie verzamelen we?

Via het registratieformulier verzamelen de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens
 • Adreshistoriek
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Eigendomsgegevens
 • Financiële gegevens

 

5.Van waar verzamelen we uw informatie elektronisch?

Uzelf

Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website.

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)

Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.)

 

6.De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u kandidaat-koper of koper wenst te worden verwerken wij uw gegevens volgens de volgende wettelijke bepalingen:

 • Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten (07/10/2011).
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17/10/2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode (02/02/2012)

 

7.Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw gegevens om u te informeren en te controleren, om een woning toe te wijzen en het inschrijvingsdossier of de koopovereenkomst verder op te volgen. We geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming.

 

8.Hoe lang houden we uw data bij?

Wij houden uw gegevens bij tot 20 jaar na aankoop van uw sociale woning.

 

9.Wie heeft toegang tot uw data?

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties
 • (Kandidaat)syndicus
 • Kadaster
 • Verzekeraar/verzekeringsmaatschappij
 • Aannemer
 • Architect

 

10.Wat zijn uw rechten

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. U kunt deze rechten inroepen via:

- Telefoon: 03/663.77.20

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne

 

10.1.Recht van inzage

Wij moeten u informeren  over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt.  Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief.  Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.   Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de informatie per e-mail toesturen als u hiermee akkoord gaat;, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

 

10.2.Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf dat dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we  u contacteren om dit te verifiëren.  Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen  om uw identiteitskaart  te laten lezen.

 

10.3.Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. We verwijderen uw gegevens als u aan een van de onderstaande criteria voldoet. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam  bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat u niet langer gecontacteerd wil worden.

Wanneer kunnen wij u w gegevens verwijderen ?

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen.  We informeren u hierover.  Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang.
 • Voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG.
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • de volksgezondheid.
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert.

 

10.4.Recht op beperking van verwerking

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden. 
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims.  Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens.
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot de vraag is opgehelderd. 

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Om door te gaanmet het verwerken van uw persoonlijke gegeven, moeten wij de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt worden tot dat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.  

 

10.5.Recht op kennisgeving

Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op toegang) dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties).  We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

 

10.6.Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

-           die u ons bezorgde

-           die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden

-           die we verwerken via geautomatiseerde middelen

 

10.7.Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer zodra wij uw vraag ontvangen.

 

11.Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd. U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

- Telefoon: 03/663.77.20

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne

 

12. Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

 

13. Wijzigingen in ons beleid

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 24 juni 2020. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).

 

 

3. PRIVACYVERKLARING - LENEN

 

1.Wie zijn wij?

De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij met als hoofdactiviteiten:

 • het bouwen en verkopen van sociale woningen
 • de dossierbehandeling voor het verstrekken van sociale leningen, met name de Vlaamse Woonlening

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

Iedere (kandidaat-)ontlener van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen via kredietbemiddelaar S.B.K. Arro Antwerpen cvba met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 en ondernemingsnummer Via S.B.K. Arro Antwerpen CVBA kan u mogelijks een Vlaamse Woonlening krijgen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of het Vlaams Woningfonds (VWF).

 

2.Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

3.Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de zetel van S.B.K. Arro Antwerpen cvba contacteren via:

- Telefoon: 03/663.77.20

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne

 

4.Welke informatie verzamelen we?

Via het registratieformulier verzamelen de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Eigendomsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens van de beleende woning

 

5.Van waar verzamelen we uw informatie?

Uzelf

Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website.

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)

Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.)

 

6.De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u kandidaat-ontlener of ontlener wenst te worden verwerken wij uw gegevens overeenkomstig volgende wettelijke bepalingen:

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen (13/06/2008).
 • Ministerieel besluit houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek (30/01/2014).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan (23/05/2014).

 

7.Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw gegevens om u te informeren, controleren, in te schrijven of het toekennen van de leningsovereenkomst. We geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke verplichting of met uw toestemming.

 

8.Hoe lang houden we uw data bij?

Wij, SBK Arro Antwerpen cvba, houden uw gegevens bij zolang het aanvraagdossier lopende is bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds.

 

9.Wie heeft toegang tot uw data?

Naast S.B.K. Arro Antwerpen zullen uw gegevens enkel worden gedeeld met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds. Met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (tot 31/12/2020) of het Vlaams Woningfonds (vanaf 1/1/2021) sluit u uiteindelijk de kredietovereenkomst af.

 

10.Wat zijn uw rechten

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u een opsommingmet een korte toelichting. U kunt deze rechten inroepen via:

- Telefoon: 03/663.77.20

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne

Bent u ontlener van VMSW? Dan kan u de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen contacteren via:

 • E-mail: privacy@vmsw.be
 • Adres: Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel
 • Website: www.vmsw.be

Bent u ontlener van het Vlaams Woningfonds? Dan kan u het Vlaams Woningfonds contacteren via:

 • E-mail: privacy@vlaamswoningfonds.be
 • Adres: Ieperlaan 41, 1000 Brussel
 • Website: www.vlaamswoningfonds.be

 

10.1.Recht van inzage

Wij moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven.

Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt. Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.

Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de documenten via e-mail sturen als u hiermee akkoord gaat; zo niet, sturen wij u de documenten per post toe. Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

 

10.2.Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we u contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te laten lezen.

 

10.3.Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wij verwijderen uw gegevens als u aan een van de onderstaande criteria voldoet.. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam bewaren we dan  op een blacklist zodat ons systeem weet dat u niet langer gecontacteerd wilt worden.

Wanneer kunnen  wij uw gegevensverwijderen ?

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren u hierover. Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor  het algemeen belang.
 • voor archivering, onderzoek of  statistieken volgens artikel 89 van de AVG.
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • de volksgezondheid.
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert

 

10.4.Recht op beperking van verwerking

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden  en  eventueel corrigeerden.
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig , maar houden ze bij voor uw juridische claims. Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens.
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere   juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn tot dat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voor te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 

10.5.Recht op kennisgeving

Als  u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op toegang) dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

 

10.6.Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

-           die u ons bezorgde

-           die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden

-           die we verwerken via geautomatiseerde middelen

 

10.7.Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen  wij u geen  direct marketing meer zodra wij uw vraag ontvangen.

 

11.Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

- Telefoon: 03/663.77.20

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne

Bent u ontlener van VMSW? Dan kan u de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen contacteren via:

 • E-mail: privacy@vmsw.be
 • Adres: Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel
 • Website: www.vmsw.be

Bent u ontlener van het Vlaams Woningfonds? Dan kan u het Vlaams Woningfonds contacteren via:

 • E-mail: privacy@vlaamswoningfonds.be
 • Adres: Ieperlaan 41, 1000 Brussel
 • Website: www.vlaamswoningfonds.be

 

12. Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd  een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

 

13. Wijzigingen in ons beleid 

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 1 januari 2021. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).

 

 

4. PROTOCOLLEN VOOR DE VORMING VAN DE WOONMAATSCHAPPIJEN