ARRO Antwerpen wordt Woonhaven Antwerpen

Op 1 mei 2023 fusioneert Sociale Bouw- & Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen met Woonhaven Antwerpen. Samen met ook Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen (SVKA), De Ideale Woning en ABC vormen we de nieuwe Antwerpse woonmaatschappij: Woonhaven Antwerpen.

 

Woonhaven Antwerpen zal de dienstverlening van ARRO voor sociale koopwoningen en sociale leningen verderzetten.

 

Wat betekent de fusie voor (kandidaat-)kopers van ARRO?

 

Ben je ingeschreven in een of meerdere registers van ARRO? Een aantal registers zal worden samengevoegd in de komende maanden, een aantal andere zal afhankelijk van de ligging wellicht worden overgedragen naar andere woonmaatschappijen. We zullen je hierover nog per brief informeren.

 

Ben je nog niet ingeschreven? Daarvoor kan je in de toekomst terecht bij Woonhaven.

 

Heb je in het verleden een woning gekocht van ARRO? Voor vragen over nazorg of de twintigjarige bewoningsverplichting kan je bij Woonhaven terecht.

 

Wat betekent de fusie voor (kandidaat-)ontleners?

 

Wil je een simulatie laten maken voor de Vlaamse woonlening of een leningsaanvraag opstarten? Daarvoor kan je in de toekomst terecht bij Woonhaven.

 

Heb je in het verleden via ARRO geleend bij de VMSW of het Vlaams Woningfonds? Er verandert niets. Voor vragen over je lopende lening kan je terecht bij het Vlaams Woningfonds (ook voor leningen bij VMSW) via www.vlaamswoningfonds.be of mijnlening@vlaamswoningfonds.be.

 

Wat betekent de fusie voor leveranciers?

 

Alle opdrachten van ARRO met datum vanaf 1 mei 2023 worden gefactureerd aan Woonhaven Antwerpen. Facturen kan je digitaal in pdf bezorgen via e-invoicing.pdf@woonhaven.be of opsturen naar Woonhaven Antwerpen t.a.v. afdeling financiën, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen.

 

Vermeld duidelijk op elke factuur:

 • Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen
 • Het btw-nummer van Woonhaven: BE 0403.795.657
 • “ARRO” in een referte

 

Bezorg indien van toepassing bij de factuur de bestelbon en naam van de opdrachtgever. Alle werken aan onroerende goederen vallen onder btw-medecontractant.

 

Hoe kan je ons contacteren?

 

 • Website: www.woonhaven.be
  • klik ‘Contact’ & volg de stappen
 • Telefoon: 03 212 25 00
  • voor vragen over koopwoningen & leningen - optie 2
  • voor andere vragen - optie 4

 

Waarom één woonmaatschappij?

 

Overal in Vlaanderen bundelen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de krachten. Dat is een beslissing van de Vlaamse regering. De bedoeling is om samen voor betaalbaar en kwaliteitsvol sociaal wonen te gaan door per regio te zorgen voor één plek waar iedereen terechtkan voor sociale huur, sociale koop en sociale leningen. Meer informatie over wat er verandert en welke voordelen dat biedt, vind je terug op www.sociaalwonen.be.

 

Opgelet: de informatie op www.arroantwerpen.be wordt niet langer geactualiseerd.


 

afb. koppel aan het schilderen

Betaalbare en kwaliteitsvolle sociale koopwoningen

Sociale leningen

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Wij bouwen en verkopen sociale woningen en zijn daarnaast kredietbemiddelaar voor de Vlaamse Woonlening (beter bekend als sociale lening).

 

 

 

 

 

Nieuws

Opening inschrijvingsregister bescheiden woningen Brasschaat

 

Op donderdag 27 april 2023 opent het inschrijvingsregister voor bescheiden woningen in Brasschaat. Kandidaten kunnen op 27 april van 9.00 tot 12.00 uur zonder afspraak langskomen in het gemeentehuis van Brasschaat (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat) en worden in volgorde van aanmelden ingeschreven. Na 27 april kan je na afspraak inschrijven bij ons op kantoor.

 

Opgelet: ben je al ingeschreven voor een sociale koopwoning? De voorwaarden voor bescheiden woningen verschillen van de voorwaarden voor sociale woningen. Je komt dus niet automatisch in aanmerking en moet je apart inschrijven voor bescheiden woningen.

 

Toewijzingsreglement

 • Voorwaarden inschrijving register
  • Je bent minstens 18 jaar
  • Je hebt geen eigendom
  • Je hebt een gezamenlijk belastbaar inkomen van minstens € 35.000
 • Voor de volgorde van de toewijzingen zal rekening gehouden worden met
  • Lokale binding
  • Inkomen
  • Chronologie inschrijving
 • Meer details: toewijzingsreglement (vanaf p. 7 in de brochure)

 

Wat heb je nodig om in te schrijven?

 • Inschrijvingsgeld van €50 (alleen met bancontact te betalen – geen cash/kredietkaarten/Payconiq)
 • Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier (p. 6 in de brochure)
  • Ben je gehuwd of samenwonend? Dan moeten beide partners het formulier ondertekenen.
 • Je laatste aanslagbiljet van de belastingen (inkomsten 2021/aanslagjaar 2022). Heb je dat nog niet? Bezorg dan het aanslagbiljet van voor inkomsten 2020/aanslagjaar 2021.
 • Bewijs van je inkomsten van de laatste 3 maanden:
  • werknemers: loonfiches
  • zelfstandigen: aanslagbiljet óf attest boekhouder met vermelding netto-inkomsten per maand + bewijs betaling sociale bijdrage
  • werkzoekenden: attest RVA óf vakbond met vermelding netto-inkomsten per maand
  • uitkeringsgerechtigden: attest ziekenfonds of FOD met vermelding netto-inkomsten per maand (inkomensvervangende tegemoetkomingen = IVT’s)

Sociale bouwgronden te koop in Essen (20 juli 2022)

 

De gemeente Essen vergunde ons voor de verkaveling van een perceel grond aan de Essen-Oldenburgstraat (wijk Statievelden) in 6 sociale bouwgronden. Meer weten? Lees er alles over op de projectpagina.


Boek vanaf nu een afspraak via onze website (16 mei 2022)

 

Vanaf nu kan je ook zelf een afspraak maken via onze website. Uiteraard helpen we je ook nog steeds graag telefonisch of via e-mail verder met je vragen. Voor alle mogelijkheden kan je op de pagina Bereikbaarheid terecht.

 

Opgelet: heb je al een verkoopsovereenkomst voor een woning/appartement gesloten en wil je een leningsaanvraag opstarten? Om je op korte termijn te kunnen helpen, vragen we je om contact op te nemen via e-mail of telefoon om een afspraak vast te leggen.


Op weg naar één woonmaatschappij (4 mei 2022)


In de vol­gen­de jaren wer­ken de soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en en soci­a­le ver­huur­kan­to­ren in Vlaan­de­ren samen en vor­men ze woon­maat­schap­pij­en. Dat bete­kent dat er in jouw gemeen­te op ter­mijn slechts één woon­maat­schap­pij zal zijn. Op die manier wordt soci­aal wonen een­vou­di­ger: één aan­spreek­punt voor alle kan­di­da­at-huurders, -kopers, -ontleners en bewoners.

 

Het gebied waar ARRO Antwerpen van­daag actief is, wordt opge­splitst en ver­deeld over het wer­kings­ge­bied van vier nieuw te vor­men woon­maat­schap­pij­en. Afhan­ke­lijk van waar je woont, kan je terecht bij een ande­re woonmaatschappij.

 

Wat bete­kent dat voor jou?

 

Momen­teel ver­an­dert er voor jou hele­maal niets. Onze dienst­ver­le­ning en jouw con­tact­per­soon blij­ven gewoon dezelf­de. Hoe de nieu­we woon­maat­schap­pij­en er pre­cies uit gaan zien, zal in de loop van het jaar pas dui­de­lij­ker wor­den. Het komen­de jaar krijg je hier­over meer informatie van ARRO Antwerpen en van de nieu­we woonmaatschappijen.

 

Hoe infor­me­ren we jou?

 

Op onze website geven we updates met het belangrijkste nieuws. Als er voor je lopend dossier iets zou veranderen, zullen we je daarover uiteraard ook informeren.


Vanaf 1 januari 2021 lenen bij Vlaams Woningfonds

 

Vanaf 1 januari 2021 is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geen kredietverstrekker meer voor nieuwe sociale leningen. Vanaf dan wordt die functie ingevuld door het Vlaams Woningfonds (VWF). Arro Antwerpen blijft wel nog steeds je aanspreekpunt voor informatie en voor de opstart van een leningsdossier.