afb. koppel aan het schilderen

Betaalbare en kwaliteitsvolle sociale koopwoningen

Sociale leningen

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Wij bouwen en verkopen sociale woningen en zijn daarnaast kredietbemiddelaar voor de Vlaamse Woonlening (beter bekend als sociale lening).

 

 

 

 

 

Nieuws

Sociale bouwgronden te koop in Essen (20 juli 2022)

 

De gemeente Essen vergunde ons voor de verkaveling van een perceel grond aan de Essen-Oldenburgstraat (wijk Statievelden) in 6 sociale bouwgronden. Meer weten? Lees er alles over op de projectpagina.


Boek vanaf nu een afspraak via onze website (16 mei 2022)

 

Vanaf nu kan je ook zelf een afspraak maken via onze website. Uiteraard helpen we je ook nog steeds graag telefonisch of via e-mail verder met je vragen. Voor alle mogelijkheden kan je op de pagina Bereikbaarheid terecht.

 

Opgelet: heb je al een verkoopsovereenkomst voor een woning/appartement gesloten en wil je een leningsaanvraag opstarten? Om je op korte termijn te kunnen helpen, vragen we je om contact op te nemen via e-mail of telefoon om een afspraak vast te leggen.


Op weg naar één woonmaatschappij (4 mei 2022)


In de vol­gen­de jaren wer­ken de soci­a­le huis­ves­tings­maat­schap­pij­en en soci­a­le ver­huur­kan­to­ren in Vlaan­de­ren samen en vor­men ze woon­maat­schap­pij­en. Dat bete­kent dat er in jouw gemeen­te op ter­mijn slechts één woon­maat­schap­pij zal zijn. Op die manier wordt soci­aal wonen een­vou­di­ger: één aan­spreek­punt voor alle kan­di­da­at-huurders, -kopers, -ontleners en bewoners.

 

Het gebied waar ARRO Antwerpen van­daag actief is, wordt opge­splitst en ver­deeld over het wer­kings­ge­bied van vier nieuw te vor­men woon­maat­schap­pij­en. Afhan­ke­lijk van waar je woont, kan je terecht bij een ande­re woonmaatschappij.

 

Wat bete­kent dat voor jou?

 

Momen­teel ver­an­dert er voor jou hele­maal niets. Onze dienst­ver­le­ning en jouw con­tact­per­soon blij­ven gewoon dezelf­de. Hoe de nieu­we woon­maat­schap­pij­en er pre­cies uit gaan zien, zal in de loop van het jaar pas dui­de­lij­ker wor­den. Het komen­de jaar krijg je hier­over meer informatie van ARRO Antwerpen en van de nieu­we woonmaatschappijen.

 

Hoe infor­me­ren we jou?

 

Op onze website geven we updates met het belangrijkste nieuws. Als er voor je lopend dossier iets zou veranderen, zullen we je daarover uiteraard ook informeren.


Vanaf 1 januari 2021 lenen bij Vlaams Woningfonds

 

Vanaf 1 januari 2021 is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geen kredietverstrekker meer voor nieuwe sociale leningen. Vanaf dan wordt die functie ingevuld door het Vlaams Woningfonds (VWF). Arro Antwerpen blijft wel nog steeds je aanspreekpunt voor informatie en voor de opstart van een leningsdossier.