Antwoorden veelgestelde vragen

1. Kan ik mij via internet inschrijven?

Voorlopig kan je je nog niet inschrijven via internet. Dit kan enkel op ons kantoor tijdens de gewone openingsuren. Voor alle details over de mee te brengen documenten kan je terecht op inschrijving.

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een lening te kunnen krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een sociale lening moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Je kan deze raadplegen bij voorwaarden.

3. Wat moet ik meebrengen als ik mij kom inschrijven?

Naast je identiteitskaart, breng je bij de inschrijving de nodige documenten mee. Raadpleeg de rubriek inschrijving. Er dient ook een bedrag van € 100,00 (bij voorkeur Bancontact) betaald te worden.

4. Ik heb geen aanslagbiljet want ik heb een belastbaar inkomen gehad in Nederland. Welke documenten moet ik dan meebrengen?

In plaats van je aanslagbiljet breng je de jaaropgave van het referentiejaar mee. Daarnaast natuurlijk ook nog de andere nodige documenten.

5. Ik zou graag willen weten wat ik kan lenen. Hoe kan dit berekend worden?

Als je de nodige documenten in verband met je inkomsten (van de laatste 6 maanden) en het laatst gekregen aanslagbiljet meebrengt, dan kunnen wij een simulatie maken van het bedrag en de aflossingen die je maandelijks zal moeten betalen.

6. Wat zijn noodzakelijke werken?

Werken die uitgevoerd dienen te worden om de woning te doen voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Deze werken dienen steeds VERPLICHT bijgeleend te worden.

7. Wie bepaalt of de werken noodzakelijk zijn?

Het is de schatter van de VMSW die bepaalt of werken noodzakelijk zijn. Hij maakt een verslag waarin deze werken opgesomd worden.

8. Hoe wordt de prijs van de renovatiewerken berekend?

De kostprijs van de werken wordt beoordeeld door de inspecteur van de VMSW, aan de hand van het formulier 'ramend bestek'.

9. Mag ik de werken zelf uitvoeren?

Het staat je vrij om de werken geheel of gedeeltelijk in eigen beheer, dus zelf uit te voeren of ze te laten uitvoeren door een aannemer. Hier wordt er ook reeds rekening mee gehouden in het bepalen van de te ontlenen bedragen. De facturen en nodige bouwvergunningen dienen wel steeds voorgelegd te kunnen worden voor de uitbetaling van de werken.

10. Aan welke rentevoet kan ik lenen en hoe wordt hij bepaald?

De rentevoet is afhankelijk van je belastbaar inkomen en gezinssamenstelling en wordt voor jou persoonlijk berekend. Momenteel ligt de rentevoet tussen 2,00% en 2,36%.De rentevoet die van toepassing is op het moment van de opstart van je leningsaanvraag (=betaling dossierkost) is gebruikelijk voor de lening. 

11. Wordt er gebruik gemaakt van een vaste of variabele rentevoet?

De rentevoet wordt herzien in het tweede, vierde en zesde jaar op basis van de referentierentevoet bij het aangaan van de lening, de gezinslast op dat ogenblik en het laatste gekende inkomen. Vanaf het tiende jaar zijn er vijfjaarlijkse rentevoetherzieningen die herberekend wordt op basis van de referentierentevoet bij het aangaan van de lening, de gezinslast en het gemiddeld inkomen over vijf jaar (ingaand het zevende jaar voor de verjaardag van de lening).

Als de referentierentevoet 1,50% of minder bedraagt, heeft de lening een vaste rentevoet van 2%.

 

12. Wat is de normale duur van de lening?

De duur van de lening is standaard vastgelegd op 20 jaar. In sommige gevallen kan deze duur verlengd worden tot 30 jaar. Let wel, de lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar dat de oudste ontlener 70 jaar wordt.

13. Tot welke leeftijd kan ik bij jullie een lening verkrijgen?

In principe staat er geen leeftijdsgrens voor het bekomen van een sociale lening. De lening moet echter wel terugbetaald zijn voor de leeftijd van 70 jaar  In geval er 2 ontleners zijn, wordt rekening gehouden met de leeftijd van de oudste ontlener.

14. Is er een schuldsaldoverzekering verbonden aan de lening?

Een schuldsaldoverzekering is VERPLICHT. Je kan ze aanvragen bij de VMSW (Cardif) of bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Indien u de SSV (schuldsaldoverzekering) neemt bij een andere instelling, moet de VMSW de begunstigde zijn van de SSV door overdracht. De SSV moet rekening houden met de referentierentevoet, niet met de eigenlijke rentevoet, omdat dit problemen vermijdt bij de vijfjaarlijkse herziening indien de oorspronkelijke rentevoet zou stijgen. De verplichting van de schuldsaldoverzekering geldt niet voor leningen die zijn aangegaan door alleenstaanden of als de ontlener om gezondheidsredenen geen schuldsaldoverzekering kan sluiten tegen een redelijke premie.

15. Kan ik via de VMSW ook een brandverzekering afsluiten?

Neen. Omdat je zonder brandverzekering zware financiële en praktische problemen kan krijgen na een brand, waterschade, ... is een brandverzekering verplicht. U mag zelf vrij kiezen bij welke instelling je ze neemt. Indien je gedurende de looptijd van de lening verandert van brandverzekering, moet je de VMSW hiervan op de hoogte stellen. Het is ook de VMSW die steeds de begunstigde moet zijn van de brandverzekering (verklaring pandvordering).

16. Is een sociale lening fiscaal aftrekbaar?

Een sociale lening is een hypothecaire lening en dus volledig fiscaal aftrekbaar volgens het stelsel van de woonbonus dat van toepassing is voor alle leningen vanaf 2005.

17. Binnen welke termijn kan een leningsdossier in orde zijn?

Van zodra je technisch dossier volledig in orde is, wordt dit opgestuurd naar de VMSW te Herentals. Een VMSW inspecteur zal contact met je opnemen om samen de woning te gaan bekijken, zodat er een schatting van de verkoopwaarden en een raming van de werken kan gemaakt worden. Je mag rekenen op een duur van ongeveer 4 à 5 weken alvorens dit verslag afgeleverd kan worden. Van zodra de bedragen die geleend mogen worden gekend zijn, kan de leningsaanvraag opgemaakt worden. Na ondertekening hiervan wordt het volledige dossier naar de VMSW verstuurd ter goedkeuring. Hiervoor dien je nog rekening te houden met een periode van 2 à 3 weken. Als bevestiging van de goedkeuring wordt het schriftelijk aanbod naar je thuis opgestuurd. Van zodra hiervan één ondertekend exemplaar terug bij de VMSW is, worden de nodige documenten naar de notaris opgestuurd. Het is dan ook aan hem om alles op punt te zetten en samen met jou en ons een aktedatum vast te stellen.

18. Hoeveel bedragen de notariskosten bij de aankoop van een woning?

Bij een openbare verkoop mag je rekenen op ongeveer 18 % tot 20 % van de aankoopprijs en voor een rechtstreekse verkoop reken je ongeveer 10 %. U dient notariskosten te betalen voor zowel de aankoopakte als de leningakte. Informeer hiernaar bij de notaris of maak zelf een simulatie op www.notaris.be.

19. Kunnen de notariskosten mee beleend worden?

Neen. Je kan enkel lenen voor de aankoop en renovatie van je woning. Je dient dus dit bedrag zelf te voorzien. Indien je hiervoor een persoonlijke lening moet afsluiten, dan dien je er rekening mee te houden dat je solvabiliteit vermindert, met het gevolg  dat je eventueel minder kan lenen bij ons.

20. Hoeveel bedraagt het ereloon van de notaris voor de leningsakte?

Voor een sociale lening wordt het ereloon van de notaris gehalveerd. Voor een exacte berekening raadpleeg de website www.notaris.be

21. Kan ik lenen voor het plaatsen van zonnepanelen?

Ja, sinds juli 2011 versterkt de VMSW ook leningen voor energetische ingrepen zoals het plaatsen van zonnepanelen. 

22. Ik heb reeds een woning. Kan ik lenen voor de aankoop van een andere woning?

Je mag geen woning of bouwgrond geheel of gedeeltelijk in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebben. Zie voor meer uitleg onder Algemene Voorwaarden

23. Ik heb reeds enkele jaren een lening lopen bij een bank, maar die blijkt nu veel te duur. Kunnen jullie deze lening overnemen?

Het is niet mogelijk om een bestaande lening over te nemen.

24. Binnen hoeveel tijd moet ik de woning bewonen waarvoor ik geleend heb?

De woning moet binnen een termijn van 2 jaar na toekenning van de lening bewoond worden. Vanaf de voltooiing van de werken moet de woning bewoond worden en dit met uiterste datum van 2 jaar na de toekenning van de lening.

25. Moet ik de woning zelf bewonen of mag ik ze ook verhuren?

De woning waarvoor je geleend hebt moet, zolang de sociale lening niet integraal is terugbetaald, door jou persoonlijk bewoond worden. Indien je hiervan afwijkt, dan moet je ofwel de lening volledig vervroegd terugbetalen, ofwel wordt de lening verdergezet tegen de referentierentevoet geldig bij het aangaan van de lening verhoogd met 2 %. Als je vervroegd terugbetaald, hou er dan wel rekening mee dat je een wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Het bedrag hiervan is de interest van 3 maanden op het nog verschuldigde kapitaal.

26. Mag ik de woning verkopen voordat de lening is afbetaald?

Als je de woning wil verkopen dan moet je de lening vervroegd terugbetalen. Als je vervroegd terugbetaald, hou er dan wel rekening mee dat je een wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Het bedrag hiervan is de interest van 3 maanden op het nog verschuldigde kapitaal.

27. Kan ik betalingsuitstel krijgen bij de afbetaling van mijn lening?

Er kan betalingsuitstel verkregen worden voor 3, 6, 9 of 12 maanden, te tellen vanaf de ondertekening van de leningsakte. Tijdens deze periode moet enkel interest worden betaald op het reeds opgenomen kapitaal. Dit kan besproken worden bij de aanvraag van de lening.

28. Kan ik mijn verkoopsovereenkomst nog afzeggen als de sociale lening niet wordt goedgekeurd?

Het is best in de verkoopsovereenkomst de volgende vermelding te laten opnemen:

'Onder opschortende voorwaarden van goedkeuring van lening bij de VMSW'. Op basis van deze vermelding kan een aankoop nog geannuleerd worden als de lening niet in orde komt (enkel tijdens de afgesproken periode).