Renovatiewerken

Indien er verplicht renovatiewerken moeten worden uitgevoerd, moet deze binnen een periode van 2 jaar na het aangaan van de lening (tenzij overmacht zou worden weerhouden) zijn uitgevoerd, zodat de woning beantwoordt aan de woonkwaliteitsnormen. Indien de werken niet of niet correct zijn uitgevoerd, leidt dit automatisch tot de vervroegde opeising van de lening!